+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 20 вересня 2023

Науковий гурток кафедри

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним. Тому для виконання цих заходів на кафедрі овочівництва діє студентський науковий гурток. Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри. За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в науковій роботі на кафедрі. 

Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка здійснює завідувач кафедри О.І.Улянич

Поточну роботу студентського наукового гуртка організовує і контролює науковий керівник доцент О.П.Накльока. 

Активно долучаються до роботи гуртка та проведення заходів зі студентами на кафедрі доценти З.І.Ковтунюк, Г.Я.Слободяник, С.В.Щетина, А.Г.Тернавський, В.В.КецкалоН.В.Яценко.

Організаційна робота студентського наукового гуртка здійснюється старостою Д. Шкапенком. Він спільно з науковим керівником гуртка складає план і звіт про роботу студентського наукового гуртка, забезпечує систематичне проведення організаційної роботи, сприяє своєчасному виконанню плану наукових робіт членами студентського наукового гуртка, систематично інформує про його роботу та забезпечує зв’язок студентського наукового гуртка з студентським науковим товариством університету.

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

1. Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково- дослідної роботи студентів;

2. Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів;

3. Придбання навичок наукової роботи;

4. Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

1. Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково- дослідної роботи;

2. Організація науково-дослідної роботи студентів;

3. Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

Засідання студентського наукового гуртка кафедри овочівництва проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень та ін. Членом студентського наукового гуртка може бути будь-який студент, який хоче поглибити свої знання з овочівництва і набути навичок дослідницької роботи.

Щорічно впродовж місяця з початку навчального року складається розгорнутий річний план роботи наукового студентського гуртка  відповідно до науково-дослідної тематики кафедри овочівництва та регулярно організовуються наукові конференції. 

Члени студентського наукового гуртка:

1) на засіданнях виступають з доповідями і науковими повідомленнями про виконану ними науково-дослідну роботу під керівництвом наукового керівника;

2) за результатами проведеної наукової роботи публікують свої статті та матеріали конференцій в загальноуніверситетських та інших наукових виданнях;

3) беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та конкурсах різного рівня;

4) беруть участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності студентського наукового гуртка;

5) сприяють залученню до гуртка нових членів.

У своїй діяльності науковий гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, органічного зв'язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

Основними напрямками роботи наукового студентського гуртка кафедри є проведення, висвітлення та аналіз результатів науково-дослідної роботи, участь у науково-практичних конференціях, що проводяться на кафедрі, зустрічі з фермерами-виробничниками, участь у підготовці та проведенні виставок, зокрема підготовка експонатів, проведення тематичних вечорів та круглих столів тощо.

Діяльність наукового студентського гуртка кафедри овочівництва різноманітна й включає в себе участь студентів у всіх заходах кафедри; технологічних процесах вирощування овочевих культур, як у відкритому, так і закритому грунті, що спрямовані на засвоєння дослідницьких навиків роботи на практиці.

Важлива частина роботи гуртка ‒ організація та проведення навчально- пізнавальних екскурсій на фермерські овочеві господарства, тепличні комбінати України, дні поля з метою ознайомлення з новітніми розробками та технологічними новинками і досягненнями в галузі овочівництва України.

Науково-дослідна робота гуртка включає в себе безпосередню участь студентів у проведенні дня поля в Уманському НУС. Результати досліджень доповідаються на всеукраїнських і студентських конференціях та висвітлені у наукових студентських публікаціях.

Переважна більшість активних студентів їдуть на подальше навчання та практику до країн Європи, про що надалі звітують на засіданнях гуртка. Найбільш успішні студенти-дипломники кафедри вступають до аспірантури.

Під керівництвом зав. кафедри професора О.І.Улянич, влаштовуються зустрічі з науковцями та дослідниками з інших аграрних ВНЗ України, керівниками фірм та фермерських господарств з метою наочного вивчення сучасних досягнень овочівництва.

План роботи студентського наукового гуртка кафедри на 2023-2024 н.р.  

 

 

Останні новини

Органічне виробництво – перспективи для молодіЧитати повністю

Органічне виробництво – перспективи для молоді

Студенти освітньої програми «Овочівництво» спеціальності 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» освітнього ступеня «Магістр» та науково-педагогічні працівники кафедри овочівництва стали учасниками конкурсу студентських робіт з органічного агровиробництва та маркетингу органічної продукції на тему: «Органічне виробництво – перспективи для молоді»

Читати повністю

Секційне засідання Всеукраїнської студентської наукової конференції на кафедрі овочівництваЧитати повністю

Секційне засідання Всеукраїнської студентської наукової конференції на кафедрі овочівництва

Наукова студентська конференція, присвячена 160-річчю від дня народження видатного науковця у галузі біологічних наук, професора Йозефа ПАЧОСЬКОГО відбулася 25 квітня в Уманському національному університеті садівництва. 26 квітня 2024 року відбулося секційне засідання Всеукраїнської студентської наукової конференції на кафедрі овочівництва.

Читати повністю

Всі новини