+38 (04744) 3-40-82
Меню
Остання редакція: 04 жовтня 2019

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти

Під час написання атестаційного екзамену

В Уманському національному університеті садівництва  впродовж 18–21 червня 2019 року на факультеті плодоовочівництва, екології та захисту рослин  здійснювалася підсумкова атестація студентів денної та заочної форм навчання за ступенем вищої освіти „Бакалавр“ напряму підготовки 6.090101 „Агрономія“ ознаками спеціальності „Плодоовочівництво і виноградарство“ та за спеціальністю 203 „Садівництво та виноградарство” (зі скороченим терміном навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст»).

Екзаменаційна комісія була створена на підставі затверджених списків складів екзаменаційних комісій та наказом ректора № 01-05/431 від 5 жовтня 2018 року та призначена в такому складі:

1.

ПОЛТОРЕЦЬКА Наталія Миколаївна

голова ЕК, канд. с-г. н., доцент кафедри рослинництва

2.

СЛОБОДЯНИК Галина

Яківна

доцент кафедри овочівництва, к. с.-г. н.

3.

ТЕРНАВСЬКИЙ Андрій

Григорович

доцент кафедри овочівництва, к. с.-г. н.

4.

БУЦИК

Роман Миколайович

доцент кафедри плодівництва і виноградарства,

к. с.-г. н.

 Атестаційний екзамен містив тестові завдання, які були підготовлені з врахуванням змісту робочих програм дисциплін і включають основні питання навчальних програм з овочівництва, плодівництва, виноградарства і ампелографії, рослинництва, селекції і насінництва, ентомології, фітопатології, загального землеробства, агрохімії, механізації, основ наукових досліджень, агрофармакології, економіки, ботаніки, підприємництва і менеджменту, фізіології рослин, охорони праці, ґрунтознавства з основами геології, технології зберігання і переробки продукції рослинництва, генетики (всього 20 дисциплін). Кожен студент отримав свій варіант тестових завдань, які складались із 60 питань. Результати їх виконання оцінювались екзаменаторами за спеціально розробленою шкалою. Результати підсумкового екзамену оголошувалися головою комісії по завершенні її роботи. Робота екзаменаційної комісії відзначалась діловою обстановкою і принциповістю. Скарг і заяв в екзаменаційну комісію щодо її роботи не надходило.

Звіт про роботу Екзаменаційної комісії буде заслуханий та обговорений на засіданні Вченої ради факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Уманського національного університету садівництва.

Вікторія Кецкало

секретар екзаменаційної комісії,

доцент кафедри овочівництва